Klagomål  
 
  Ingen är ofelbar, även om vi verkligen försöker att ge barnen all den trygghet och kunskap som vi bara förmår.
Vi försöker naturligtvis också tillgodose vårdnadshavarnas önskemål.

Men, om du inte tycker att vi har lyckats med detta ska du:
 • ta upp problemet med den pedagog som är närmast berörd.
 •  
 • ta upp problemet med förskolechefen om du inte tror att punkten ovan är lösningen.
 •  
 • skicka ett mejl till huvudmannen: complaints@lekbarn.se om du inte tror att någon av punkterna ovan ger verkan.
  Allt som skickas till den adressen behandlas konfidentiellt gentemot personalen. Dock måste situationen i tillämpliga delar tas upp med den personal som berörs.
  OBS! När du skickar in klagomålet finns lagkrav att uppgifterna ska sparas, i detta fall upp till 1 år efter barnets utskrivning. Därefter raderas de i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR).
 •  
 • klaga hos kommunens utbildningsförvaltning om du fortfarande är missnöjd. OBS! Om det
  gäller kränkande behandling (Skollagen 6 kap) kan du vända dig till Skolinspektionen.